Przetarg na wynajem powierzchni biurowej, lokalu usługowego, gastronomicznego

 

Warszawa, 26 października 2021 roku

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Pod Kopcem” w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8b ogłasza

Przetarg na wynajem powierzchni biurowej

 

Przedmiotem przetargu jest lokal składający się z 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni 140,2 m² (wraz z korytarzami), które  znajdują się:

– na parterze budynku przy ul. Czerniakowskiej 58

Preferowana działalność w lokalu: gastronomia, usługi, biuro, handel (z wyjątkiem sklepu ogólnospożywczego) lub inna działalność nieuciążliwa.

W okresie wiosenno – letnim istnieje możliwość wydzierżawienia terenu znajdującego się przed wejściem do lokalu, który może funkcjonować  jako ogródek restauracyjny.

Dotychczas w tym miejscu działała pizzeria, lokal jest wyposażony w instalacje potrzebne do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Budynek znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji na granicy Mokotowa i Śródmieścia, w dobrze skomunikowanym rejonie ulic Bartyckiej i Czerniakowskiej, na terenie osiedla mieszkaniowego „Pod Kopcem”. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są przystanki autobusowe.

Dokumenty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa do dnia 10 listopada 2021 roku do godz. 16.00.

Otwarcie kopert i przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 roku w biurze SBM „Pod Kopcem”, o godz. 15.00.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 40 zł netto/m² miesięcznie plus koszty eksploatacyjne (odbiór odpadów komunalnych, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości etc.)

Okres najmu: co najmniej dwa lata.

Lokale będą dostępne od 15 października 2020 roku.

 

W zgłoszeniu do przetargu należy zawrzeć:

  1. a) imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę oferenta
  2. b) datę sporządzenia zgłoszenia
  3. c) informacje o podmiocie (m.in. czas obecności na rynku, charakterystyka działalności i inne istotne informacje o firmie startującej w przetargu)
  4. d) opis planowanej działalności w lokalu (w ramach przeznaczenia lokalu określonego w ogłoszeniu)
  5. e) inne dodatkowe propozycje lub informacje dotyczące lokalu
  6. f) aktualny odpis z właściwego rejestru, kopie decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze REGON
  7. g) oświadczenie o prowadzeniu przez oferenta działalności gospodarczej w innym lokalu (jeżeli taką prowadzi) z podaniem adresu Wynajmującego
  8. h) wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa od wywoławczej kwoty czynszu
  9. i) deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej regulaminem
  10. j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego poniżej wzoru

 

Regulamin najmu lokali użytkowych jest do wglądu w biurze SBM „Pod Kopcem” (czynne w poniedziałki od 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00). Regulamin jest również dostępny na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl. Więcej informacji tel.: 510 244 808, mail: zarzad@sbmpodkopcem.com.pl

 

Zatwierdził Zarząd SBM „Pod Kopcem”

 

 

ZGODA NA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH

q Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych – Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Pod Kopcem” w Warszawie, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

q Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych – Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Pod Kopcem” w Warszawie, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej oraz w protokołach organów Spółdzielni.

q Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

q Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

Czytelny podpis osoby udzielającej zgody ……………………………………………..