przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej

 

Warszawa, 28.07.2023 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zwierzynieckiej 9, 11, 13, 15 i 17 oraz przy ul. Czerniakowskiej 48, 50 i 56 w Warszawie.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 21.08. 2023 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2023.r. o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl