Przetarg nieograniczony na konserwację zasobów mieszkalnych i terenu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowe ”Pod Kopcem” w Warszawie.

 

                                                                                                                                                            Warszawa, 31.08.2020 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA ”POD KOPCEM”
W WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

Ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację zasobów mieszkalnych
i terenu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowe ”Pod Kopcem” w Warszawie.

1.Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 14.09.2020 do godz.16:00 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwacie ofert nastąpi w dniu 14.09.2020 r. o godz.16:30 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl