Przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 50 i Zwierzynieckiej 11 w Warszawie.

 

Warszawa,18.11.2020 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynkach przy
ul. Czerniakowskiej 50 i Zwierzynieckiej 11 w Warszawie.

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu oferenta na e-maila: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 02.12.2020 r. do godz.14:00 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2020 o godz.14:30 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl