Przetarg nieograniczony na remont balkonów

 

                                                                                                                               Warszawa, 17.04.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 ogłasza przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynku przy
ul. Czerniakowskiej 50  w Warszawie.

 

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 06.05.2019 r.  do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.
4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie  przetargu nieograniczonego oraz upoważnioną do kontaktów z Oferentami są
Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl