Przetarg nieograniczony na remont ciągów pieszych i chodników

 

                                                                                                                               Warszawa, 27.07.2020r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza przetarg nieograniczony na remont ciągów pieszych i chodników na terenie osiedla Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie. 

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 11.08.2020 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2020 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl