Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych w budynkach

 

                                                                                                                               Warszawa, 29.08.2018 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 

 ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych w budynkach
SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie
w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 18.09.2018 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2018 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie  przetargu nieograniczonego oraz upoważnioną do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15
lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl