przetarg nieograniczony na utrzymanie terenów zewnętrznych

 

Warszawa, 02.05.2024r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b

ogłasza przetarg nieograniczony na:

utrzymanie terenów zewnętrznych

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: administrator@sbmpodkopcem.com.pl

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 20.05.2024r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2024r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie przetargu oraz upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Tomasz Ajmocki pod numerem telefonu (22) 851 50 18 wew. 14 lub e-mailem: administrator@sbmpodkopcem.com.pl