Przetarg nieograniczony na wykonanie systemu oddymiana w budynku

 

                                                                                                                               Warszawa, 19.04.2019 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie systemu oddymiana
w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 15 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2019 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie  przetargu nieograniczonego oraz upoważnioną do kontaktów z Oferentami są
Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl