Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na przeciwpożarową

 

                                                                                                                               Warszawa, 23.08.2018 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na przeciwpożarową na korytarzach klatki schodowej w budynku przy ul. Czerniakowskiej 52 w Warszawie. 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 17.09.2018 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnioną do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl