Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki

 

                                                                                                                               Warszawa, 23.02.2021 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.
ogłasza przetarg nieograniczony na:

zad. nr 1 – wymiana stolarki drewnianej na stolarkę drzwiową o klasie odporności ogniowej EI30 do schowków na korytarzach klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czerniakowskiej 48
w Warszawie.

Zad. nr 2 – zabezpieczenie klatki schodowej i szybów windowych urządzeniami służącymi do usuwania dymu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym  zgłoszeniu na adres mail: sbmpodkopcem.techniczny@upcpoczta.pl

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 10.03.2021 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.2021 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.techniczny@upcpoczta.pl