Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

                                                                                                                               Warszawa, 30.04.2021 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.
Ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych
SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 17.05.2021 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.techniczny@@upcpoczta.pl