Przetarg nieograniczony na wymianę zestawów hydroforowych

 

Warszawa, 26.07.2018 r.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę zestawów hydroforowych w hydroforni nr 1 (H1) i hydroforni nr 2 (H2) znajdujących się zasobach
SBM „Pod Kopcem”.
 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2018 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnioną do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl