Przetarg otwarty na wykonanie stałego zlecenia wywozu nieczystości komunalnych

 

Warszawa dn. 16.06.2020

PRZETARG

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.


Ogłasza   przetarg otwarty na  wykonanie
stałego zlecenia wywozu nieczystości komunalnych

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie, wysyłając maila z tytułem „Przetarg – wywóz odpadów komunalnych” na adres: sbmpodkopcem1@n-s.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2020 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest Wiesław Cieślicki pod numerem telefonu (22) 851 50 18 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.administrator@n-s.pl
lub sbmpodkopcem1@n-s.pl